Nyheter

Nytt om Flottskärsprojektet

De senaste turerna i Flottskärsprojektet uppmärksammas i flera artiklar i UNT och Arbetarbladet, bland annat Klartecken för vindkraftverk möts av nya protester och Planerat vindkraftverk väcker starka reaktioner.

Vi menar att den kritik som nu framförs, gällande bland annat påverkan på fågelliv och landskapsbild, inte innehåller så mycket nytt i sak. De argument som framförs är till största delen samma som vi redan bemött ett flertal gånger under ansöknings­processen. Allmänheten har under sommaren haft tillfälle att inkomma med synpunkter, och vi kommer inför Länsstyrelsens beslut att redogöra för vår syn på dessa.

2020-08-10

Artiklar i UNT

Flottskärsprojektet har på sistone uppmärksammats i två artiklar i UNT: Tierp kan få vindsnurra och Havsörnar kan flyga in i kraftverket. Beträffande kommentarerna från Upplands Ornitologiska Förening tycker vi inte att jämförelsen med Forsmark är särskilt rättvisande, eftersom det där rörde sig om en betydligt högre koncentration av havsörn och betydligt fler vindkraftverk, dessutom placerade mitt i ett för havsörnen högintressant födosöksområde. Vi ser inte heller någon nämnvärd risk för fågellivet i Björns skärgård, belägen 14 km norr om det föreslagna verket.

Mer allmänt är det en känd målkonflikt att kustnära lägen är å ena sidan gynnsamma för vindkraftsetableringar tack vare goda vindförhållanden, och å andra sidan känsliga ur miljösynpunkt på grund av, bland annat, rikt fågelliv. Vi menar att det är ohållbart att kategoriskt döma ut kustnära placering av vindkraftverk. Varje lokal måste bedömas för sig. I fallet Flottskär anser vi, med stöd av de utredningar som företagits av sakkunnig expertis, att påverkan på fågellivet skulle bli liten.

2017-02-24

Uppdaterad projektinformation

Den senaste informationen om Flottskärsprojektet finns nu tillgänglig för nedladdning här.

2016-09-23

Färdiginventerat!

Under hösten 2014 slutförde Ecocom inventeringarna runt Flottskär. Inventeringarna, som pågått under två år och omfattat över 140 observationstimmar i fält, har framför allt riktat in sig på fåglar och fladdermöss, men även natur- och kulturvärden i stort.

2015-02-02

Bilder för fotomontage

I september kommer vi att ta en del foton i riktning Flottskär från det omgivande landskapet. Dessa kan sedan användas för att skapa fotomontage som visar hur ett eller flera vindkraftverk skulle komma att se ut från olika utsiktspunkter. Som tidigare nämnts i vårt informationsutskick tar vi gärna emot förslag på fotopunkter. Kontaktinformation finns här.

2013-08-08

Naturvård på Flottskär

Det är inte bara vindkraftsprojektering som pågår på Flottskär. I en artikel i UNT uppmärksammas David Larssons arbete för att restaurera betesmarkerna, med stöd från bland annat Upplandsstiftelsen. Vi gillar!

2013-06-13

Inventering pågår

Inventering av natur- och kulturvärden som kan påverkas av Flottskärsprojektet har påbörjats och kommer att pågå under större delen av året. Inventeringen utförs av Ecocom.

2013-03-15

Mätmasten på plats

I dag har vindmätningsmasten kommit på plats med hjälp av helikopterlyft. Dramatiskt! Masten kommer att mäta vinden under minst 12 månader för att sedan tas ned igen. Resultatet är naturligtvis viktigt för om och hur vi väljer att gå vidare med projektet.

De röda flaggorna på staglinorna är så kallade fågelavvisare, som minskar risken för att fåglar flyger in i linorna.

2012-10-18

Flottskärsprojektet uppmärksammas

Bra artikel om Flottskärsprojektet i UNT: Vindmätning första steget. Arbetarbladet har en lite mer dramatisk vinkling: Det stormar kring vindkraften i Tierp. Det ska påpekas att bilden i Arbetarbladets artikel inte har någon koppling till projektet.

2012-10-11

Inbjudan till informationsmöte

Vindströmmen bjuder in till informationsmöte om vindkraft på Flottskär. De närmast boende liksom ägarna till näraliggande fastigheter kommer att få en direkt inbjudan per post, men alla i området är välkomna. Mer information om mötet finns i Inbjudan till informationsmöte. Mer information om projektet hittar man här.

2012-08-27

Vindmätning

Vindströmmen kommer i oktober att påbörja en vindmätning i ett kustnära läge i nordöstra Uppland. Mer information inom kort!

2012-08-20

Vindkraftprojektering

Vindströmmen har i dagarna tecknat arrendeavtal med en markägare för uppförande av upp till tre vindkraftverk. Mycket återstår dock innan kraftverken är på plats och i drift, närmast vindmätning och att påbörja den formella tillståndsprocessen.

2010-09-14

Slättens Vind

Vindströmmen AB har gått in som andelsägare i Slättens Vind, med vindkraftverk huvudsakligen på Västgöta- och Dalboslätterna. Slättens Vinds totala årsproduktion är ca 32 GWh.

2010-05-20

Vindkraftverk på Varaslätten

Vindströmmen har i dagarna tecknat avtal om förvärv av ett Vestas V52-verk på Varaslätten strax söder om Vänern. Verket har en årsproduktion på 1,3 GWh.

2010-05-04