Om vindkraft

Vinden är en ständigt förnybar energikälla som drivs av de temperatur- och tryckskillnader i atmosfären som uppstår genom solens värmeinstrålning. Så länge solen lyser kommer vinden att blåsa. Vinden är tillgänglig för alla och kostar ingenting. Vinden behöver inte brytas i gruvor eller pumpas upp ur mark eller hav. Vinden lämnar inga avgaser eller utsläpp efter sig, och inget avfall som behöver tas om hand.

Vind har sedan urminnes tider utnyttjats av människan för olika ändamål. Ett exempel på hur vinden har använts som energikälla är de många väderkvarnar som förr fångade upp vindens energi och omvandlade den till mekaniskt arbete i kvarnen. Vindkraftverk fångar – precis som väderkvarnar – upp rörelseenergi ur vinden, men istället för att omvandla vindenergin till mekaniskt arbete omvandlas energin till elektricitet.

Utvecklingen av vindkraftverk har gått mycket snabbt under de senaste decennierna. Sedan mitten av 1980-talet har vindkraftverken fördubblats i storlek ungefär vart fjärde år. De verk som byggs idag har ofta 100-150 m höga torn, 45-65 m långa rotorblad, 2-3 MW maxeffekt och producerar i ett bra vindläge mellan 5 och 10 miljoner kWh per år. 5 miljoner kWh motsvarar hushållsel för ca 3500 personer eller två X2000-tåg om dagen mellan Stockholm och Göteborg. Ett vindkraftverk producerar alltså en betydande mängd el.

Vindkraftverk producerar normalt el när det blåser mellan 4 och 25 m/s. Blåser det mindre än 4 m/s står verken stilla, och blåser det mer än 25 m/s stannar verken av säkerhetsskäl. Man brukar räkna med att det blåser tillräckligt för att ett vindkraftverk ska producera el under drygt 6000 av årets 8760 timmar, alltså 80 procent av tiden.

Den energi som krävs för att tillverka, transportera, montera och så småningom demontera, transportera iväg och återvinna ett vindkraftverk, producerar verket på mindre än 12 månader. Eftersom moderna vindkraftverk beräknas ha en livslängd på 25 år får man alltså minst 24 års ”gratis” energi.

Vindkraft i Sverige och andra länder

Sverige har fortfarande relativt lite vindkraft om man jämför med de riktigt stora vindkraftsländerna. I det tätbebyggda Tyskland producerar vindkraften drygt 45 TWh per år. Danmark får över 40% av all sin el från vindkraft. Även till exempel Spanien och USA har mycket installerad vindkraft i sina elsystem. I Kina producerades 2015 över 180 TWh vindkraftsel!

Att Sverige har mindre vindkraft beror inte på att Sverige har sämre förutsättningar än dessa länder. Tvärtom: landet är glest befolkat och har lång kust. Idag produceras årligen i Sverige c:a 15 TWh vindkraftsel, motsvarande ungefär 10% av vår totala elproduktion. Riksdagen har beslutat om en planeringsram som ska möjliggöra en utbyggnad till 30 TWh vindkraft år 2020.

(Källor: Svensk vindkraftförening, Svensk Vindenergi, Energimyndigheten)